پرداخت خسارت 1829 میلیارد ریالی ازسوی یکی از بیمه‌ها