حماس: بیش از هر زمانی به آزادی فلسطین نزدیک شده‌ایم