نمایشگاه کتاب میزبان ویژه برنامه‌ی «اینجا ایران است»