امام جمعه موقت اصفهان : باید از شیطان بزرگ قطع امید کرد