عدم همكارى ادارات دولتى مهمترین مشکل مدیران شهری است