«شاپور بختیار» از موساد درخواست کرده بود «امام خمینی» را ترور کنند