شعار علیه مجیدی و پروین/ خودروی قرمز و آبی برای دو بازیکن