تیم جودوی ایران به دیدار رده بندی مسابقات قهرمانی رسید