پیش بینی گلزنی نوری و عالیشاه و اظهار نظر عجیب هوادار استقلال/ بادبادک قرمز بر فراز آزادی+ فیلم