اجلاس کمپ دیوید باهدف خارج کردن عربستان از باتلاق یمن برگزار شد