سیاست خارجی اوباما؛ نان دیپلماسی در تنور جنگ + آمار