شعار علیه مجیدی و پروین/ خودروی آبی و قرمز برای دو بازیکن