تایید تلویحی تغییرات در کابینه/ واکنش نوبخت به یک شایعه