آمریکا حامی جنایت های عربستان است/ ضرورت برخورد با جرائم مشهود