بیش از 60 هزار تماشاگر خود را به ورزشگاه یادگار امام تبریزرسانده اند