تراکنش های صادره در نمایشگاه کتاب از مرز یک میلیون و 250 هزار گذشت