اتحاد دولت های اسلامی مانع تحقق برنامه های شوم استعمارگران است