زرشناس: ما دنبال سانسور نیستیم اما می‌خواهیم توازن قوا را به نفع جریان مؤمن انقلابی تغییر دهیم