تعداد افرادی که سال گذشته از دریافت یارانه انصراف دادند