محسن رضایی: مدیریت، برنامه ریزی و خرد جمعی نخبگان،کلید توسعه کشور است