فدراسیون مستقل است | استقلال و پرسپولیس را دوست دارم | کی روش را برای هواخوری به ترکیه فرستادیم