بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب و روزه سکوت مخالفان دولت