عملکرد ایران در یمن هوشمندانه بود/ حمایتی از کاندیداها ندارم