ربوده شدن کاپ قهرمانی در ورزشگاه یادگار امام (ره) !