بازدید از غرفه «داعش» درنمایشگاه کتاب/ «آماده اعزام به سوریه‌ایم»