پای هیج ناشر خارجی به کمیته رسیدگی به تخلفات باز نشد