ریزگردها در همدان، جولان مهمان ناخوانده در آسمان استان