نامه سرلشکر سلیمانی به نویسنده کتاب «آن بیست و سه نفر»