بیش از130 قاری وحافظ درسی ودومین دوره مسابقات بین المللی قران کریم حضوردارند