اوباما به دنبال اطمينان دادن به متحدان عرب خود است