مربی تیم ملی سنگنوردی:نسبت به 10سال قبل پیشرفت نداشته ایم