بايد کعبه و مدينه را از دست ظالمان سعودي آزاد کنند/ بازديد از تأسيسات نظامي ايران خيال پردازي است