تعطیلی یک غرفه در بخش آموزشی به دلیل خرید بن کارت‌های دانشجویی