اسلام ناب محمدی، مقاومت، دفاع و ایجاد تمدن اسلامی را در دستور کار قرار می‌دهد