130 قاری و حافظ ممتاز بین المللی در بزرگترین رویداد قرآنی حضوردارند