بازدید وزیر کشور از اردوگاه مراقبتی اتباع و مهاجرین خارجی در فریمان