طی ده سال گذشته تحولات شگرفی در فضای مجازی رخ داده است