ایستگاه هواشناسی طرقبه شاندیز با حضور مشاور بین الملل رهبری افتتاح شد