بیش از ۵۰ هزار هوادار در ورزشگاه یادگار امام/ سکوی قهرمانی در حال ساخت