بازدید رهبر معظم انقلاب از غرفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی