تعطیلی غرفه یک ناشر دانشگاهی در نمایشگاه به دلیل خرید بن کتاب