متحدان عرب آمريکا از توافق هسته اي با ايران حمايت مي کنند