پاسخ وزیر خارجه در برابر تهدیدات آمریکا توجیه کردن نباشد