باید کعبه و مدینه را از دست ظالمان آل‌سعود آزاد کرد/ آمریکا آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران به را ب