کلید‌هایشان در دست، چشم به راه پایان بزرگترین اشغال‌گری تاریخ‌اند