تیم مذاکره کننده از حرفهای دوپهلو خودداری کند/ بازرسی از مراکز نظامی ابدا امکان پذیر نیست