بیش از 50 هزار هوادار در ورزشگاه یادگار امام/ سکوی قهرمانی در حال ساخت