همگرایی کشورهای منطقه در مبارزه با گروه‌های تروریستی امری ضروری است