سال گذشته 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند