خیرین مدرسه ساز در توسعه علم آموزی نقش موثری دارند